Logo
Loading...

Cennik

Cennik biletów wstępu i innych opłat związanych ze wstępem do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

 • 1

Ceny biletów wstępu i innych opłat w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze:

 

Część: A

 

BILETY WSTĘPU NA ZWIEDZANIE DLA TURYSTY INDYWIDUALNEGO

Nazwa

Cena

Bilet wstępu normalny

15 zł/os.

Bilet wstępu normalny Przewodnik

25 zł/os.

Bilet wstępu ulgowy

10 zł/os.

Bilet wstępu ulgowy Przewodnik

20 zł/os.

Bilet wstępu normalny jeden obiekt

6 zł/os.

Bilet wstępu normalny jeden obiekt Przewodnik

10 zł/os

Bilet wstępu ulgowy jeden obiekt

5 zł/os.

Bilet wstępu ulgowy jeden obiekt Przewodnik

9 zł/os

Bilet wstępu normalny Karta Dużej Rodziny

7,50 zł/os.

Bilet wstępu normalny Karta Dużej Rodziny Przewodnik

17,50 zł/os.

Bilet wstępu ulgowy Karta Dużej Rodziny

5 zł/os.

Bilet wstępu Karta Dużej Rodziny ulgowy z Przewodnikiem

15 zł/os.

Przewodnik wszystkie obiekty

10 zł/os.

Przewodnik wszystkie obiekty w języku angielskim

20 zł/os.

Przewodnik jeden obiekt

4 zł/os.

Przewodnik jeden obiekt w języku angielskim

8 zł/os.

Przewodnik Krypty*
(*istnieje możliwość oprowadzania w języku angielskim)

3 zł/os.

Bilet wstępu Weekend seniora z kulturą

1 zł/os.

 

Część: B

 

BILETY WSTĘPU NA ZWIEDZANIE GRUP ZORGANIZOWANYCH*
(obowiązuje wcześniejsza rezerwacja)

Nazwa

Cena

Bilet wstępu normalny

15 zł/os.

Bilet wstępu normalny jeden obiekt

6 zł/os.

Bilet wstępu ulgowy

10 zł/os.

Bilet wstępu ulgowy jeden obiekt

5 zł/os.

Przewodnik wszystkie obiekty

50 zł/grupa

Przewodnik wszystkie obiekty  

w języku angielskim

100 zł/grupa

Przewodnik jeden obiekt

20 zł/grupa

Przewodnik jeden obiekt

w języku angielskim

40 zł/grupa

 

Grupy zorganizowane* na każdy rodzaj zwiedzania (w języku polskim i angielskim) oraz Turyści indywidualni, którzy chcą skorzystać z usługi przewodnickiej w języku angielskim.  zobowiązani są do wcześniejszej rezerwacji godziny oprowadzania przez Przewodnika muzealnego.

Część: C

 

BILETY WSTĘPU NA IMPREZY KULTURALNE

Nazwa

Cena

Bilet wstępu impreza kulturalna Koncert Niedzielny

25 zł/os.

Bilet wstępu impreza kulturalna Teatr Jednego Aktora

30 zł/os.

Bilet wstępu impreza kulturalna Salonik Elizy

1 zł/os.

Bilet wstępu impreza kulturalna Rodzinna Niedziela  Dziecko

24 zł/os.

Bilet wstępu impreza kulturalna Rodzinna Niedziela Rodzic

1 zł/os.

Bilet wstępu impreza kulturalna Lekcja Muzealna

3 zł/os.

Bilet wstępu impreza kulturalna Warsztaty muzealne

15 zł/os.

Bilet wstępu impreza kulturalna Jednodniowy pobyt

46 zł/os.

Bilet wstępu impreza kulturalna Wagary

46 zł/os.

Bilet wstępu impreza kulturalna Wakacje

 

Turnus od godz. 10:00 – 15:00

65 zł/dzień

Turnus od godz. 7:45 – 16:15

120 zł/dzień

Bilet wstępu impreza kulturalna Ferie

 

Turnus od godz. 10:00 – 15:00

80 zł/dzień

Turnus od godz. 7:45 – 16:15

120 zł/dzień

 

Bilet wstępu impreza kulturalna Urodziny

47 zł/os.

Bilet wstępu impreza kulturalna Stajnia Dziecko

35 zł/os.

Bilet wstępu impreza kulturalna Stajnia Rodzic

21 zł/os.

Bilet wstępu impreza kulturalna Koncert Niedzielny Dni Otwarte Funduszy Europejskich

20 zł/os.

Część: D

 

INNE OPŁATY

Fotografowanie

(sesja ślubna oraz inna okolicznościowa wykonywana w Parku)

100 zł/sesja

(w jednym dniu)

 

Usługa konferencyjna

30 zł/os.

(w jednym dniu)

 

 

 

Część: E

 

BILETY BEZPŁATNE

(obowiązkowe bilety bezpłatne do pobrania w Kasie muzealnej)

Oranżeria (zwiedzanie)

 

Wejście uregulowane w Regulaminie zwiedzania

 

Bilety wstępu do Muzeum dla osób indywidualnych w dniu nieodpłatnym

Wejście uregulowane w Regulaminie zwiedzania

Za dzień tygodnia, w którym wstęp na ekspozycje muzealne w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest nieodpłatny, ustala się wtorek.

1) W dniu nieodpłatnym, obowiązuje zwiedzanie indywidualne i bez rezerwacji. Korzystanie z usług przewodnickich oraz zwiedzanie podziemi grobowych jest odpłatne - zgodnie z cennikiem.

2) Zwiedzanie przez grupy zorganizowane* w tym dniu z przewodnikiem i wcześniejszej rezerwacji terminu jest możliwe wyłącznie w szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Muzeum. Zwiedzanie i usługa przewodnicka dla grupy są  odpłatne - zgodnie z cennikiem.

3) Dyrektor Muzeum może zwolnić z opłat za wstęp (art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o muzeach, t.j. Dz.U.2022 poz. 385).

 

*Przez GRUPY ZORGANIZOWANE należy rozumieć grupy od 10 do 45 osób, które dokonały wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub mailowej na minimum 7 dni przed zwiedzaniem. Grupy powyżej 45 osób (do tej liczby nie wlicza się opiekunów grup zorganizowanych, czyli pilotów, nauczycieli i wychowawców) są dzielone na mniejsze, dla których zwiedzanie odbywa się równolegle.

 • 2
 1. Bilet ulgowy przysługuje:
 • uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • nauczycielom, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich
  i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 • kombatantom;
 • opiekunom dziecka z niepełnosprawnością lub przewodnika niewidomego dziecka
  z niepełnosprawnością.
 1. Bezpłatny wstęp do obiektów zespołu muzealnego przysługuje:
 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis";
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
 • dzieciom do lat 7;
 • opiekunom grup zorganizowanych, czyli pilotom, nauczycielom i wychowawcom;
 • dzieciom z niepełnosprawnością;
 • uczniom szkół, których patronem jest Zygmunt Krasiński (Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej, I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie);
 • uchodźcom wojennym z Ukrainy (dotyczy to także usługi przewodnickiej, lekcji muzealnych, warsztatów, jednodniowych pobytów, wagarów w Muzeum, rodzinnych niedziel).
 1. Ulgi i zwolnienia, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2, przysługują po okazaniu stosownych dokumentów, którymi są odpowiednio:
 • legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
 • legitymacje emeryta, rencisty;
 • legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 • legitymacje służbowe;
 • legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu ;
 • zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
 • legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
 • Karta Polaka;
 • inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – 3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

 

 • 3

Cennik obowiązuje od dnia 20 stycznia 2023 r. do odwołania.