Logo
Trwa komunikacja

Cennik

Cennik biletów wstępu i innych opłat związanych ze wstępem do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

§ 1

Ceny biletów wstępu i innych opłat w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze:

Część: A

BILETY WSTĘPU NA ZWIEDZANIE DLA TURYSTY INDYWIDUALNEGO

Nazwa Cena
Bilet wstępu normalny 15 zł/os.
Bilet wstępu normalny Przewodnik 25 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy 10 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy Przewodnik 20 zł/os.
Bilet wstępu normalny jeden obiekt 6 zł/os.
Bilet wstępu normalny jeden obiekt Przewodnik 10 zł/os
Bilet wstępu ulgowy jeden obiekt 5 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy jeden obiekt Przewodnik 9 zł/os
Bilet wstępu normalny Karta Dużej Rodziny 7,50 zł/os.
Bilet wstępu normalny Karta Dużej Rodziny Przewodnik 17,50 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy Karta Dużej Rodziny 5 zł/os.
Bilet wstępu Karta Dużej Rodziny ulgowy z Przewodnikiem 15 zł/os.
Przewodnik wszystkie obiekty 10 zł/os.
Przewodnik wszystkie obiekty w języku angielskim 20 zł/os.
Przewodnik jeden obiekt 4 zł/os.
Przewodnik jeden obiekt w języku angielskim 8 zł/os.
Przewodnik Krypty* (*istnieje możliwość oprowadzania w języku angielskim) 3 zł/os.

Część: B

BILETY WSTĘPU NA ZWIEDZANIE GRUP ZORGANIZOWANYCH* (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja)

Nazwa Cena
Bilet wstępu normalny 15 zł/os.
Bilet wstępu normalny jeden obiekt 6 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy 10 zł/os.
Bilet wstępu ulgowy jeden obiekt 5 zł/os.
Przewodnik wszystkie obiekty 50 zł/grupa
Przewodnik wszystkie obiekty w języku angielskim 100 zł/grupa
Przewodnik jeden obiekt 20 zł/grupa
Przewodnik jeden obiekt w języku angielskim 40 zł/grupa

Grupy zorganizowane* na każdy rodzaj zwiedzania (w języku polskim i angielskim) oraz Turyści indywidualni, którzy chcą skorzystać z usługi przewodnickiej w języku angielskim.  zobowiązani są do wcześniejszej rezerwacji godziny oprowadzania przez Przewodnika muzealnego.

Część: C

BILETY WSTĘPU NA IMPREZY KULTURALNE

Nazwa Cena
Bilet wstępu impreza kulturalna Koncert Niedzielny* 25 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Teatr Jednego Aktora 30 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Salonik Elizy 1 zł/os.*
Bilet wstępu impreza kulturalna Rodzinna Niedziela  Dziecko 24 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Rodzinna Niedziela Rodzic 1 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Lekcja Muzealna 3 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Warsztaty muzealne 15 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Jednodniowy pobyt 46 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Wagary 46 zł/os.
Bilet wstępu impreza kulturalna Wakacje   Turnus od godz. 10:00 – 15:00 65 zł/dzień
Turnus od godz. 7:45 – 16:15 120 zł/dzień
Bilet wstępu impreza kulturalna Ferie   Turnus od godz. 10:00 – 15:00 65 zł/dzień
Turnus od godz. 7:45 – 16:15 120 zł/dzień

Część: D

INNE OPŁATY

Fotografowanie (sesja ślubna oraz inna okolicznościowa wykonywana w Parku) 100 zł/sesja (w jednym dniu)
Usługa konferencyjna 30 zł/os. (w jednym dniu)

Część: E

BILETY BEZPŁATNE (obowiązkowe bilety bezpłatne do pobrania w Kasie muzealnej)

Oranżeria (zwiedzanie) - Wejście uregulowane w Regulaminie zwiedzania  
Bilety wstępu do Muzeum dla osób indywidualnych w dniu nieodpłatnym - Wejście uregulowane w Regulaminie zwiedzania  

Za dzień tygodnia, w którym wstęp na ekspozycje muzealne w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest nieodpłatny, ustala się wtorek. 
1) W dniu nieodpłatnym, obowiązuje zwiedzanie indywidualne i bez rezerwacji. Korzystanie z usług przewodnickich oraz zwiedzanie podziemi grobowych jest odpłatne – zgodnie z cennikiem.
2) Zwiedzanie przez grupy zorganizowane* w tym dniu z przewodnikiem i rezerwacją jest możliwe wyłącznie w szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora. Zwiedzanie i usługa przewodnicka dla grupy są  odpłatne – zgodnie z cennikiem.

*Przez GRUPY ZORGANIZOWANE należy rozumieć grupy od 10 do 45 osób (do tej liczby nie wlicza się opiekunów grup zorganizowanych, czyli pilotów, nauczycieli i wychowawców), które dokonały wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub mailowej na minimum 7 dni przed zwiedzaniem. Grupy powyżej 45 osób są dzielone na mniejsze, dla których zwiedzanie odbywa się równolegle.

§ 2

1. Bilet ulgowy przysługuje:

 • 1)uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • 2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • 3) nauczycielom, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich
  i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • 4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 • 5) kombatantom;
 • 6) opiekunom dziecka z niepełnosprawnością lub przewodnika niewidomego dziecka
  z niepełnosprawnością.

2. Bezpłatny wstęp do obiektów zespołu muzealnego przysługuje:

 • 1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • 2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • 3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • 4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
 • 5) dzieciom do lat 7;
 • 6) opiekunom grup zorganizowanych, czyli pilotom, nauczycielom i wychowawcom;
 • 7)dzieciom z niepełnosprawnością;
 • 8) uczniom szkół, których patronem jest Zygmunt Krasiński (Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej, I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiegow Ciechanowie oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie);
 • 9) uchodźcom wojennym z Ukrainy (dotyczy to także usługi przewodnickiej, lekcji muzealnych, warsztatów, jednodniowych pobytów, wagarów w Muzeum, rodzinnych niedziel).

3. Ulgi i zwolnienia, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2, przysługują po okazaniu stosownych dokumentów, którymi są odpowiednio:

 • 1) legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
 • 2) legitymacje emeryta, rencisty;
 • 3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 • 4) legitymacje służbowe;
 • 5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu ;
 • 6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
 • 7) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
 • 8) Karta Polaka;
 • 9) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – 3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

§ 3

Cennik obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2022 r. do odwołania.